Sự khác nhau giữa Tài khoản PRO và Tài khoản Basic

Tài khoản Basic * Xem video, truy cập các khóa học và game Basic trên eJOY English 2. * Sử dụng eJOY Extension để tra từ khi đang xem video trên Youtube, Netflix hay đọc tài liệu. * Sử dụng các tính năng đặc biệt trên eJOY Go như Word Hunt, Movie Training,

Minh Chau Vo
  Updated at  Apr 24, 2024