GlotDojo

12 articles
Dual subtitles on different platforms

You can now watch Dual subtitles and easily understand specialized terms using eJOY AI Dictionary, this article will guide you: How to watch videos with dual subtitles on partially integrated pagesHow to look up and save complex specialized phrases while watching the video.How to customize the font and subtitle

GlotDojo
  Updated at  28 Dec, 2023
Xem video song ngữ trên các nền tảng

Bạn cần học một khoá học để cải thiện chuyên môn qua các nền tảng (Coursera, Masterclass, TED...) nhưng video chỉ có phụ đề tiếng Anh và có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách xem video với phụ đề

GlotDojo
  Updated at  28 Dec, 2023
How to customize the eJOY dictionary

If you want to customize the eJOY dictionary to suit your own document lookup and translation needs, this article will guide you through: How to always display English definitions when looking up words.How to automatically pronounce words when looking them up.How to instantly display pop-up translations upon selecting

GlotDojo
  Updated at  27 Dec, 2023
Tuỳ chỉnh từ điển eJOY

Bạn muốn tuỳ chỉnh từ điển eJOY để phù hợp với nhu cầu tra cứu và dịch tài liệu của bản thân thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách luôn hiện nghĩa tiếng Anh khi tra từ.Cách tự động phát âm từ vựng mỗi khi tra từ.

GlotDojo
  Updated at  27 Dec, 2023
How to use eJOY AI dictionary extension to look up on PDF files

You want to read and understand PDF documents, but there are too many new words? You want to use eJOY to look up vocabulary and quickly translate PDF files like you can on the web? So, this article will guide you: How to look up words and translate quickly on

GlotDojo
  Updated at  22 Dec, 2023
How to watch bilingual videos & look up words and phrases on YouTube videos with eJOY English 2 app

If you want to listen, understand and learn English through YouTube videos on your phone, this article will guide you: How to connect a YouTube video to the eJOY English 2 app.How to watch videos with bilingual subtitles.How to look up words and phrases in videos on the

GlotDojo
  Updated at  22 Dec, 2023