Nguyen Duong Duc

25 articles
Shortcut là gì? Mục đích việc hoàn thành shortcut?

Shortcut giống như bài kiểm tra ngắn cho mỗi phần của khóa học. Sau khi bạn đã học hết các unit của một group thì hoàn thành bài shortcut như một cách để bạn tự kiểm tra lại những gì đã được học. Còn nếu như bạn không muốn học

Nguyen Duong Duc
  Updated at  02 Feb, 2023
What does the "Time left" in "Tracking" represent?

Time left to complete shows how much time you have left to complete the daily goal, and gain a streak for that day. Epic app is set up in the UTC time zone. Depending on each country, the reset time of the application will be different, not necessarily every 00:

Nguyen Duong Duc
  Updated at  31 Oct, 2022
Time left trong Tracking thể hiện điều gì?

Mục Time left to complete cho biết bạn còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành thử thách, hoàn thành streak cho ngày hôm đó. Epic app tính theo múi giờ UTC. Tùy từng quốc gia mà thời gian reset của ứng dụng sẽ khác nhau, chứ không nhất thiết

Nguyen Duong Duc
  Updated at  31 Oct, 2022