Thu Vu

8 articles
How do I enable notifications to remind me to study vocabulary?

Step 1: Select "Profile" => Choose "Settings." Step 2: Choose "Notifications." Step 3: Select the time you want the app to remind you to study each day, and turn on the "Daily training reminder" toggle switch. If the app asks for permission to send notifications, please tap 'Allow.'

Thu Vu
  Updated at  12 Sep, 2023
Làm sao bật thông báo để nhắc học từ?

Bước 1: Chọn “Profile”  => Chọn “Setting” Bước 2: Chọn “Notification” Bước 3: Chọn giờ mà bạn muốn app nhắc bạn học mỗi ngày, bật nút “Daily training reminder” Nếu app hỏi bạn quyền gửi thông báo thì hãy bấm “Cho phép”

Thu Vu
  Updated at  12 Sep, 2023
Previously, I could watch bilingual content on the web, why can't I do that now?

Currently, eJOY has restricted the ability to view bilingual content on certain websites such as Udemy, Coursera, and other integrated platforms based on user requests. If you have a Basic account, it's possible that you may not be able to view bilingual content on some sites. You can upgrade to

Thu Vu
  Updated at  12 Sep, 2023
Trước đây mình xem được song ngữ trên web sao bây giờ mình lại không xem được?

Hiện tại eJOY đã giới hạn lại việc xem song ngữ trên một số websites như Udemy, Coursera,..và những trang tích hợp theo yêu cầu của người dùng. Nếu tài khoản của bạn là tài khoản Basic thì rất có thể bạn sẽ không thể xem song ngữ trên

Thu Vu
  Updated at  12 Sep, 2023
I purchased the pro version, but why can't view bilingual subtitles on videos?

1.It might be because you haven't logged in to the eJOY Extension. First, after downloading the eJOY extension, you should pin the eJOY extension to Chrome for convenient use by following these steps: Step 1: Select 'Manage extensions' on the Chrome toolbar. Step 2: Choose the 'Pin' icon. After

Thu Vu
  Updated at  12 Sep, 2023
Mua pro rồi nhưng vẫn không xem được song ngữ?

1. Có thể là do bạn chưa đăng nhập trên eJOY Extension. Trước hết, khi mới tải eJOY extension, bạn nên ghim eJOY extension lên Chrome để tiện thao tác bằng cách: Bước 1: Chọn Manage extension trên thanh công cụ Chrome Bước 2: Chọn biểu tượng Ghim Sau đó

Thu Vu
  Updated at  12 Sep, 2023