Truờng hợp bạn hết hạn PRO mà không gia hạn tiếp?

Trong trường hợp tài khoản eJOY của bạn hết hạn gói Pro mà không gia hạn tiếp, thì tài khoản của bạn sẽ trở về Basic Vậy thì việc gì sẽ xảy ra với những dữ liệu học tập của bạn? * Từ vựng mà bạn đã thêm vẫn được lưu

Trà Anh Trà Anh
  Updated at  Jun 04, 2024
Cách yêu cầu hoàn tiền Apple Store

Bài viết này dành cho bạn quên không huỷ gói PRO gia hạn tự động trên eJOY, hoặc không biết rằng gói đăng ký trên Apple là gói tự động, hoặc sản phẩm của eJOY không tương thích với thiết bị điện thoại của bạn. Bạn có thể yêu cầu

Trà Anh Trà Anh
  Updated at  May 27, 2024
Cách hủy gia hạn tự động gói PRO eJOY

Chế độ tự động gia hạn gói PRO của eJOY chỉ có sẵn khi bạn đăng ký PRO trên App Store và Google Play Store (trên thiết bị di động). Nếu bạn huỷ đăng ký PRO trước ngày hết hạn, gói PRO của bạn vẫn sẽ hoạt động cho đến

Trà Anh Trà Anh
  Updated at  May 24, 2024