Tính năng Vocab Analytics - Phân loại từ vựng trong video

Vocab Analytics là tính năng liệt kê và phân loại từ vựng. Bạn có thể xem các thông tin này ở ngay mục "Phân tích từ vựng" dưới mỗi video: Từ vựng của video đó sẽ được phân loại theo: * Độ phổ biến (1) * Từ vựng được sử dụng trong

vuhaiphi
  Updated at  May 24, 2024
Giải thích các chỉ số theo dõi học tập

Bạn có thể theo dõi các chỉ số học tập, quá trình học trong ngày, lượng từ vựng đã được học,... tại mục Tracking. 1. Các chỉ số quan trọng * Streak (1) – Chuỗi ngày liên tục bạn đã hoàn thành mục tiêu học tập * Mastered (2) – Số từ bạn đã

vuhaiphi
  Updated at  May 24, 2024