Playlist là gì?

Playlist là danh sách các video được chọn lọc để phát lại về sau

Các bước để tạo playlist trong eJOY Epic App

Bước 1: Thêm video vào playlist mới

Bạn chọn một video bất kỳ mà bạn muốn tạo playlist tại mục Video

Chọn

phía trên video để thêm vào playlist


Bước 2: Tạo playlist

Để tạo playlist mới, bạn chọn Create new playlist

Tiếp theo, bạn cần đặt tên cho playlist và chọn Create để tạo mới


Playlist được lưu trữ ở đâu?

Tất cả playlist sẽ được lưu tại Playlist của mục My library, bấm See All bạn sẽ tìm được playlist vừa tạo.

Bạn chọn

để phát playlist


Lưu ý:

Thêm video vào playlist đã có sẵn

Để thêm vào playlist đã có, bạn chọn

bên cạnh tên playlist


Chỉnh sửa playlist

Chọn

để có thể điều chỉnh playlist

  • Bấm Edit để thay đổi tên của playlist
  • Bấm Delete để xóa playlist