Thêm từ mới khi đang học qua video

  • Bấm vào từ vựng bạn cần dịch nghĩa
  • Chọn Add to, từ vựng sẽ được thêm vào sổ từ

Thêm từ mới khi đọc tin tức

  • Chọn từ mới bạn cần tra nghĩa
  • Bấm Add để lưu vào sổ và ôn tập

Thêm từ mới khi học qua khóa học

Sau mỗi bài học đều có bản Review vocabulary list để tổng hợp các từ mới được học trong bài.

  • Chọn Add to để thêm tất cả các từ vừa học vào sổ
  • Hoặc chọn

để thêm từng từ riêng lẻ vào sổ

Lưu ý:  

Thay đổi sổ từ dùng để thêm từ vựng mới

Ví dụ, lưu từ partially vào sổ từ No.1 thay vì sổ First Words, cần thực hiện các bước như sau:

  • Bấm vào sổ từ First Words
  • Chọn sổ từ No. 1
  • Chọn Add để lưu từ vào sổ No. 1