Table of contents

Giờ đây bạn có thể thêm trực tiếp một danh sách từ vựng vào sổ từ vựng tại eJOY eXtension.

1. Chuẩn bị danh sách từ vựng

 • Mở hoặc tạo một danh sách từ vựng bạn muốn thêm tại Word, Excel, Google Docs, etc.
 • Chọn quy ước ngăn cách giữa từ – định nghĩa , giữa các thẻ từ bằng  dấu phẩy (,) hay dấu chấm (.) hay phím Tab.
 • Chọn quy ước phân tách các từ bằng dấu phẩy hoặc xuống dòng.
 • Hệ thống sẽ nhận diện tách từ – định nghĩa và tách các từ theo quy ước này.

2. Thêm danh sách từ vựng

 • Đăng nhập tài khoản vào eJOY eXtension
 • Tại màn hình Game Center, click vào Wordbook
 • Chọn sổ từ mà bạn muốn thêm danh sách từ
 • Chọn “Import words”
 • Chọn quy ước ngăn cách giữa từ – định nghĩa , giữa các thẻ từ theo dữ liệu bạn chọn quy ước tại danh sách từ vựng ở mục (1) như hình dưới
 • Sao chép và dán dữ liệu vào trường nhập dữ liệu được bôi khung đỏ (2) ở hình dưới.
 • Chọn “Kiểm tra/ Check” (3) để cập nhật từ, định nghĩa
 • Chọn “Nhập dữ liệu/ Import” để thêm từ