Table of contents

Vocab Analytics là tính năng liệt kê và phân loại từ vựng. Bạn có thể xem các thông tin này ở ngay mục "Phân tích từ vựng" dưới mỗi video:

Từ vựng của video đó sẽ được phân loại theo:

  • Độ phổ biến (1)
  • Từ vựng được sử dụng trong các cuộc thi cuốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, SAT,...), khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Idioms - (2)

Bạn có thể xem danh sách các từ trong mỗi phân mục bằng cách bấm vào số từ như ảnh dưới:

Bạn có thể chọn sổ từ (2) và bấm dấu cộng (1) để lưu lại những từ bạn muốn.