How To Create A New Clipboard

Clipboard allows you to store articles read as text, making it easy to find and read again when you need to. 1. How to create a clipboard for an article Step 1: In the article you are reading in the Read section of the eJOY app 2 -> select the

Toan Tran
  Updated at  Feb 22, 2024
Tích hợp trang video với eJOY extension để xem song ngữ

1. Tích hợp một trang web là gì? Các kiểu tích hợp web với eJOY extension. * Khi một trang video được tích hợp với eJOY extension thì bạn có thể: Xem song ngữ, tra từ, lưu từ,... trên trang đó. Các tính năng bạn có thể sử dụng tùy thuộc

Toan Tran
  Updated at  Jan 16, 2024
All about the dictionary on eJOY popup

Did you know that you can look up and understand the meaning of any vocabulary with the eJOY AI Dictionary? This article will guide you: * How to view all information of a vocabulary word * How to open the dictionary window on a computer * How to open the dictionary pop up

Toan Tran
  Updated at  Jan 04, 2024
Improving reading skills on the eJOY English 2 app

This video will guide you to practice reading on the eJOY English app by looking up new words in: * News articles * PDF files * And imported text 1. How to read an article To read an article on the app, go to the Material section, then to the Read section. You

Toan Tran
  Updated at  Jan 04, 2024
Everything About eJOY Advanced Popup

Did you know that you can understand any specialized knowledge with eJOY Advanced Popup? This article will guide you on how to use this tool to: * Display a pop-up to translate a paragraph * How to use the Pop-up from A-Z First, make sure that you have downloaded the eJOY AI

Toan Tran
  Updated at  Jan 04, 2024
Tất cả về eJOY Advanced Popup

Bạn có biết, bạn có thể hiểu bất kỳ kiến thức chuyên ngành nào với eJOY Advanced Popup thì bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ này để: * Hiển thị pop up để dịch đoạn văn * Cách sử dụng Popup từ A-Z Đầu tiên, hãy

Toan Tran
  Updated at  Jan 04, 2024