Table of contents

Với cả tài khoản Basic, PRO: từ vựng của bạn sẽ được đồng bộ sau khi bấm SYNC NOW trên App và eXtension.

Chú ý: Bạn bấm đồng bộ ở thiết bị có dữ liệu trước. Ví dụ: bạn lưu 20 từ vựng tại eJOY App và muốn đồng bộ với eJOY eXtension để học tại máy tính; khi đó bạn bấm SYNC NOW trên điện thoại rồi bấm SYNC NOW tại eJOY eXtension.

1. Sync Now trên App

Trước khi học trên App, nếu bạn thấy dữ liệu chưa được cập nhật, hãy bấm SYNC NOW để đồng bộ dữ liệu.
Sau khi luyện tập xong, bạn nhấn vào Profile, lướt xuống cuối và bấm SYNC NOW trên App để đồng bộ dữ liệu học lên server của eJOY.

Giao diện của eJOY English App trong mục Profile để đồng bộ dữ liệu.

2. SYNC NOW trên eXtension

Bạn làm tương tự như hướng dẫn với App.

Đầu tiên, các bạn vào biểu tượng eJOY eXtension trên thanh công cụ Google, nhấn vào hình avatar và tên tài khoản rồi bấm SYNC để đồng bộ.

Vậy là toàn bộ dữ liệu đã được đồng nhất.

Để đồng bộ dữ liệu, nhấn biểu tượng eJOY eXtension, vào avatar và tên tài khoản rồi nhấn Sync để đồng bộ dữ liệu.