Table of contents

Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên ứng dụng eJOY English 2 và trên trang web eJOY, thì bài viết này sẽ giúp bạn:

  • Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên ứng dụng eJOY English 2
  • Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên trang web eJOY
  • Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên eJOY Extension

1. Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên ứng dụng eJOY English 2

Bước 1: Tại màn hình Profile, bạn hãy chọn mục My Account

Bước 2: Tại đây bạn có thể thay đổi ảnh đại diện và tên tài khoản như ảnh dưới đây

2. Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên trang web eJOY

Bước 1: Chọn mục Cài đặt tài khoản khoản tại biểu tượng Tài khoản của bạn

Bước 2: Tại đây, bạn có thể thay đổi ảnh đại diện và tên hiển thị (tên người dùng) của bạn tại màn hình cài đặt

3. Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện trên eJOY Extension

Bước 1: Bạn hãy chọn biểu tượng eJOY ở mục Extension tại trình duyệt của bạn

Bước 2: Tại màn hình dropdown, bạn hãy chọn biểu tượng tài khoản của bạn sau đó chọn Account settings

Bước 3: Tại đây, bạn có thể thay đổi ảnh đại diện và tên hiển thị (tên người dùng) của bạn tại màn hình cài đặt

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@ejoy-english.com