Table of contents

Cách chọn chủ đề tin tức

Trong mục Topic của Reader, các bài báo được sắp xếp theo từng chủ đề tương ứng.

Bấm See All để xem tất cả 11 chủ đề có sẵn.


Lựa chọn một chủ đề mà bạn quan tâm

Ở mỗi bài báo đều có thông tin nguồn và thời gian đọc ước tính

Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu các chủ đề yêu thích để dễ dàng tìm đọc như sau:

Chọn Favorite, đánh dấu các chủ đề yêu thích. Sau đó, chọn Save để lưu