Table of contents

Vocab analytics là phần phân loại từ vựng trong mỗi video

Trong đó:

Ở bảng 1, mức độ phân bố thời gian của các từ xuất hiện trong video

Ở bảng 2, phân loại từ vựng của video theo các chứng chỉ tương ứng

Bạn có thể xem chi tiết các từ vựng đã được phân loại như ảnh 1

  • Bấm

để lưu từ mới

  • Chọn

để thêm tất cả từ vựng vào sổ từ KAN. Hoặc chọn sổ từ khác như ảnh 3