Table of contents

Mục Time left to complete cho biết bạn còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành thử thách, đạt được streak trong ngày hôm đó trước khi hệ thống reset. Cứ 24 giờ thì hệ thống sẽ reset 1 lần và bạn lại bắt đầu một ngày mới, 1 thử thách mới.

Hệ thống EJOY 2 tính theo múi giờ UTC. Vì vậy, 1 ngày ở đây không tính từ 00:00 đến 23:59 mà sẽ tùy từng khu vực mà mốc thời gian bắt đầu ngày mới này sẽ khác nhau.

Ví dụ như tại Việt Nam với múi giờ UTC +7 thì EJOY 2 được reset vào 7 giờ sáng hằng ngày. Tức là bạn có thời gian từ 7:00 sáng hôm nay đến 6:59 sáng hôm sau để hoàn thành streak.