Table of contents

Hiện tại eJOY đã giới hạn lại việc xem song ngữ trên một số websites như Udemy, Coursera,..và những trang tích hợp theo yêu cầu của người dùng.

Nếu tài khoản của bạn là tài khoản Basic thì rất có thể bạn sẽ không thể xem song ngữ trên một số trang. Bạn có thể nâng cấp tài khoản Pro tại đây.