Table of contents

1. Thu thập coin

  • Khi bạn tạo tài khoản mới và đăng nhập thì sẽ nhận ngay 50 coin
  • Mở app để nhận coin mỗi ngày tại bằng cách bấm vào biểu tượng hộp quà như dưới đây:
  • Hoàn thành hồ sơ của bạn trong mục Profile để nhận 20 coin
  • Mỗi lần nâng level, bạn sẽ nhận được coin thưởng. Trong bản đồ thứ hạng của EJOY có 13 hành tinh, mỗi hành tinh có 5 lần thăng hạng. Mỗi lần thăng hạng bạn sẽ được nhận ít nhất 50 coin.
  • Đạt được một mốc  streak: Mỗi khi bạn đạt được một mốc streak nào đó thì sẽ được nhận 50 coin. Các mốc streak được nhận quà: 7 streak - 30 streak - 60 streak - 90 streak…

2. Sử dụng coin

  • Dùng coin mở khóa video (cho tài khoản Basic)
  • Dùng coin mở khóa bài học (cho tài khoản Basic)