Table of contents

Ngoài từ điển eJOY, hiện nay bạn có thể xem nhanh nghĩa của từ trên các từ điển khác chỉ với một thao tác nhỏ.

Tính năng tra cứu trên các từ điển khác có thể giúp bạn xem nhanh nghĩa từ trên những đâu?

  • AI dictionary
  • Tra cứu trên Google
  • Cambridge dictionary
  • Oxford dictionary
  • Longman dictionary
  • Macmillian dictionary
  • Merriam - Webster

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bấm vào từ bạn muốn tra

Bước 3: Bấm vào những từ điển mà bạn muốn xem nghĩa từ