Table of contents

Chỉ với 3 bước như sau, bạn sẽ tìm được thẻ từ đã bị xóa trong sổ từ của bạn.

Bước 1: Để khôi phục thẻ từ, bạn ấn

chọn mục Deleted cards trong sổ đã lưu thẻ từ đó

Bước 2: Chọn thẻ từ cần khôi phục

Bước 3: Bạn chọn

và chọn tiếp Restore card để khôi phục thẻ từ.