Table of contents

Với ứng dụng eJOY English 2, bạn sẽ dễ dàng tải và lưu trữ video để học offline với 2 bước đơn giản như sau:

1. Tải video


Tại màn hình video -> chọn vào biểu tượng tải video

2. Xem video đã tải

Chọn Profile -> Offline learning -> Offline videos

Tất cả các video bạn đã tải sẽ được lưu trữ tại đây.