Table of contents

Bước 1: Tại bài báo bạn muốn lưu, chọn biểu tượng bookmark

Bước 2: Chọn "Add bookmark"

Bước 3: Đổi tên bài báo (nếu muốn) và bấm "Done"