Table of contents

Bạn có thể đánh dấu video mà bạn yêu thích để dễ dàng tìm kiếm hơn trong lần xem sau:

1. Cách đánh dấu video

Bước 1: Vào phần Material trong App eJOY English 2,

Bước 2: Chọn video bạn muốn xem

Bước 3: Bấm chọn biểu tượng trái tim (Yêu thích)

2. Xem lại danh sách video đã đánh dấu yêu thích

Bước 1:  Vào phần Profile trong App eJOY English 2

Bước 2: Bấm chọn My favorite