Table of contents

Bước 1: Chọn “Profile”  => Chọn “Setting”

Bước 2: Chọn “Notification”

Bước 3: Chọn giờ mà bạn muốn app nhắc bạn học mỗi ngày, bật nút “Daily training reminder”


Nếu app hỏi bạn quyền gửi thông báo thì hãy bấm “Cho phép”