Table of contents

Từ nay, eJOY app 1 và eJOY extension không còn đồng bộ với nhau nữa. Thay vào đó, eJOY extension sẽ đồng bộ với eJOY app 2.

Tuy nhiên, dữ liệu của bạn từ app 1 đã được tự động đồng bộ lên app 2 và extension. Bạn có thể đăng nhập tài khoản của mình lên app 2, extension và new ejoy web và tiếp tục ôn tập như bình thường.

Những dữ liệu mà bạn được đồng bộ lên hệ thống mới:

  • Toàn bộ từ vựng mà bạn đã lưu, bao gồm cả độ thành thạo
  • Toàn bộ số điểm mà bạn đã có
  • Streak mà bạn đã học
  • Thời gian mà bạn đã học

Nếu không thấy dữ liệu từ app 1 của mình trên ejoy extension, bạn có thể làm theo các bước như bài viết sau:

https://help.ejoylearning.com/untags/tai-sao-can-dong-bo-tu-vung-giua-cac-san-pham-ejoy/