Table of contents

Các game luyện tập tốc độ bao gồm Matching, Multiple choice và Word constructor được thiết kế nhằm giúp bạn ôn tập các từ vựng đã học.

  1. Matching

Ở trò chơi Matching, bạn sẽ ghép hình ảnh (hoặc nghĩa) với từ được đọc. Bạn có thể tùy chỉnh sổ từ để chơi game này. Bấm Play now để bắt đầu chơi.

Các thông số trong trò chơi:

Sau khi kết thúc trò chơi, bạn sẽ nhận được số kinh nghiệm tích lũy. Bấm Next để xem Review Feedback

Tại phần Review Feedback, mức độ thông thạo và lần ôn tập kế tiếp cho mỗi từ vựng sẽ được hiển thị giúp bạn cập nhật tiến độ ghi nhớ từ của mình.

Chọn

  • Save để lưu phần Feedback.
  • Play next để tiếp tục chơi Matching
  • Quit để thoát khỏi trò chơi
  1. Multiple choice

Multiple choice là trò chơi chọn đáp án đúng

  1. Word constructor

Trong phần Word constructor, bạn sẽ viết một từ đúng dựa trên nghĩa của nó được cho sẵn

Lưu ý:

Trò chơi sẽ kết thúc sớm nếu bạn đã sử dụng hết 5 lượt chơi cho phép. Bạn cần chọn Restart để bắt đầu chơi lại, hoặc chọn Quit để thoát khỏi trò chơi.